T. Obinkaram Echewa

ich sah den Himmel Feuer fangen. Roman.


486 Seiten
Originaltitel: (i saw the sky catch fire, aus d. Engl. v. Peter Torberg.)
Verlag: Klett-Cotta, Stuttgart,, ISBN: 3-608-95996-3
Erscheinungsdatum: 1995